Update วีซ่า ประเทศ อเมริกา มีอะไรบ้าง

 • B1/B2 ผู้เดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจ/ท่องเที่ยว
  วีซ่าเยี่ยมเยียน B-1/B-2 เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่เดินทางไปสหรัฐอเมริกาชั่วคราวเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ (B-1) เพื่อพักผ่อน หรือเข้ารับการรักษาด้านการแพทย์ (B-2) โดยทั่วไปแล้ว วีซ่าชนิด B-1 เป็นวีซ่าสำหรับผู้เดินทางที่ต้องติดต่อกับผู้ร่วมงาน ผู้เข้าประชุมเชิงวิทยาศาสตร์ การศึกษา อาชีพ และธุรกิจ การจัดการสินทรัพย์ หรือต่อรองสัญญา วีซ่าชนิด B-2 สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางเพื่อการพักผ่อน การท่องเที่ยว เยี่ยมเยียนเพื่อนฝูงหรือญาติ การรักษาด้านการแพทย์ และการเข้าร่วมงานการกุศล กิจกรรมเพื่อสังคม หรือกิจกรรมด้านการบริการ วีซ่า B-1 และ B-2 มักจะออกร่วมกันเป็นวีซ่าเดียว เป็นวีซ่าชนิด B-1/B-2 โดยส่วนใหญ่จะออกให้ 10 ปี

   

 • A นักการทูตและผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ
  เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ๆประเทศสหรัฐฯ จะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดสำหรับการขอวีซ่าราชการหรือวีซ่านักการทูตตามกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐฯ และขอวีซ่าราชการประเภท A ก่อนเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ๆประเทศสหรัฐฯ สำหรับวีซ่าประเภท A-1 หรือ A-2 ท่านจะต้องเดินทางไปประเทศสหรัฐฯในนามของรัฐบาลเพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจทางราชการให้กับรัฐบาลประเทศของท่าน ท่านจะไม่สามารถใช้วีซ่าท่องเที่ยวประเภท B1/B2 สำหรับการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ทางราชการได้
  แม้ว่ารัฐบาลของท่านจะมีส่วนร่วมหรือได้รับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่หรือจากภารกิจที่ท่านได้รับมอบหมายในการเดินไปประเทศสหรัฐฯ ก็มิได้หมายความว่าท่านจะมีคุณสมบัติได้รับวีซ่าประเภท A ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯและตามกฎหมายเข้าเมืองสหรัฐฯ ข้าราชการที่เดินทางไปประเทศสหรัฐฯเพื่อไปปฏิบัติภารกิจที่ไม่เกี่ยวกับราชการเช่น ภารกิจเชิงพาณิชย์หรือเดินทางแบบนักท่องเที่ยวจะต้องขอวีซ่าให้ถูกประเภทและไม่มีคุณสมบัติได้วีซ่าประเภท A

   

 • D ลูกเรือ (ซึ่งทำงานให้กับเรือเดินสมุทรของประเทศอื่นหรือสายการบินในประเทศสหรัฐอเมริกา)
  ลูกเรือที่ทำงานให้กับเรือเดินสมุทรของประเทศอื่นหรือสายการบินในประเทศสหรัฐอเมริกาจะต้องมีวีซ่าลูกเรือ ลูกเรือของสายการบินหรือเรือเดินสมุทรทีจะต้องเปลี่ยนเครื่องบินหรือเดินทางผ่านน่านน้ำของสหรัฐอเมริกา โดยทั่วไปแล้วจะต้องมีวีซ่าผ่านแดน/ลูกเรือ (C-1/D) ร่วมกัน อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีลูกเรือบางคนอาจจำเป็นต้องมีเพียงวีซ่าประเภท D เท่านั้น
  ลูกเรือที่ทำงานบนเรือเดินสมุทรของต่างประเทศที่แล่นอยู่ในบริเวณน่านน้ำภายในไหล่ทวีปนอกชายฝั่งอาจมีคุณสมบัติได้รับวีซ่าประเภท B-1 ชนิดพิเศษแทนวีซ่าลูกเรือ
  ลูกเรือที่จะเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกานอกเวลางานระหว่างเที่ยวบินหรือการเดินเรือจะต้องมีวีซ่าประเภท B-1/B-2 ด้วยสำหรับใช้ในระหว่างวันหยุดงาน ผู้สมัครที่ยื่นขอวีซ่า C-1/D และ B-1/B-2 พร้อมกันจะชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าเพียงครั้งเดียวเท่านั้น

 • P นักกีฬา ศิลปิน ผู้ให้ความบันเทิง

  วีซ่าประเภท P เป็นวีซ่าสำหรับนักกีฬาบางประเภท ผู้ให้ความบันเทิง ศิลปิน และผู้ช่วยที่มีความจำเป็นต้องติดตามมาร่วมแสดงงานด้วย

   

 • C ผู้เดินทางผ่านแดนประเทศสหรัฐอเมริกา
  บุคคลต่างชาติที่เดินทางผ่านสหรัฐอเมริกาไปยังจุดหมายปลายทางต่างชาติจะต้องมีวีซ่าผ่านแดนที่ยังไม่หมดอายุ ข้อกำหนดนี้ไม่รวมถึงผู้ที่มีสิทธิ์เดินทางผ่านสหรัฐอเมริกาโดยไม่ต้องมีวีซ่าภายใต้โปรแกรมยกเว้นการขอวีซ่าหรือผู้ถือสัญชาติของประเทศที่มีข้อตกลงร่วมกับสหรัฐอเมริกาในการอนุญาตให้บุคคลสัญชาติดังกล่าวเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาโดยไม่มีวีซ่าได้
  ในกรณีที่ต้องการหยุดระหว่างทางในสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่นอกเหนือจากการผ่านแดน เช่น เพื่อพบเพื่อนหรือเพื่อท่องเที่ยว ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเพียงพอและได้รับวีซ่าประเภทที่เหมาะสมต่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวอันได้แก่ วีซ่าประเภท B-2

   

 • L พนักงานที่ย้ายไปทำงานที่สหรัฐชั่วคราวภายใต้การจ้างงานของบริษัทที่อยู่ในเครือเดียวกัน
  ใช้สำหรับพนักงานของบริษัทในระดับสากลที่ย้ายไปปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ สำนักงานของบริษัทในเครือเดียวกัน หรือสาขาย่อยอื่นๆที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาเป็นการชั่วคราว บริษัทในระดับสากลดังกล่าวอาจเป็นบริษัทของสหรัฐอเมริกาเองหรือบริษัทต่างชาติก็ได้ ผู้ที่มีคุณสมบัติในการยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภทนี้ จะต้องมีตำแหน่งในระดับเทียบเท่าผู้จัดการหรือผู้บริหาร หรือมีความรู้ความสามารถที่เชี่ยวชาญ และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาในระดับตำแหน่งที่ได้กล่าวมาข้างต้น ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเป็นตำแหน่งเดียวกับที่ทำอยู่ก็ได้ นอกจากนี้ผู้สมัครยังจำเป็นต้องปฏิบัติงาน ให้แกบริษัทระดับสากลที่ตั้งอยู่ในประเทศอื่นๆที่นอกเหนือจากสหรัฐอเมริกาติดต่อกันเป็นเวลาหนึ่งปีภายในระยะเวลาสามปีก่อนทำการสมัครขอวีซ่าไปยังสหรัฐอเมริกาอีกด้วย ผู้สมัครจะสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าชนิด L-1 ได้ต่อเมื่อบริษัทของสหรัฐอเมริกาหรือบริษัทในเครือได้รับการอนุมัติคำร้องชนิดรวมหรือรายบุคคลจาก USCIS แล้วเท่านั้นใน

   

 • I ตัวแทนสื่อมวลชน(สื่อมวลชน ผู้สื่อข่าว)
  วีซ่าสื่อมวลชน (I) เป็นวีซ่าชั่วคราวสำหรับตัวแทนของสื่อมวลชนต่างประเทศที่ต้องการเดินทางมายังสหรัฐอเมริกาเป็นการชั่วคราวเพื่อทำงาน โดยมีสำนักงานหลักตั้งอยู่ในต่างประเทศ ขั้นตอนบางประการและค่าธรรมเนียมที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการเข้าเมืองนั้นจะเป็นไปตามนโยบายของประเทศของผู้เดินทางนั้นๆและรัฐบาลสหรัฐฯจะยึดถือหลักการเดียวกันเป็นการตอบแทนซึ่งเรียกว่า “หลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติ” ขั้นตอนในให้วีซ่านี้แก่ตัวแทนสื่อมวลชนจากประเทศใดๆจะพิจารณาจากหลักว่ารัฐบาลของผู้สมัครนั้นให้สิทธิเดียวกัน แก่ตัวแทนสื่อมวลชน/ผู้สื่อข่าวจากสหรัฐอเมริกาหรือไม่

   

 • R ผู้เผยแผ่ศาสนา
  วีซ่าประเภท R เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อปฏิบัติศาสนกิจเป็นการชั่วคราวตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติ (INA) §101(a)(15)(R)
 • J-1 นักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยน – ออแพร์หรือพี่เลี้ยงเด็กอาจารย์ นักเรียนทุน ครูแพทย์ 
  วีซ่าประเภท J ของโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนบุคคล ความรู้ และทักษะทั้งในด้านการศึกษา ศิลปะ และวิทยาศาสตร์ ผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้ได้แก่ นักเรียนในทุกระดับการศึกษา  
  ผู้เข้ารับการฝึกงานภาคปฏิบัติตามบริษัท สถาบัน และหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนครูจากโรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษาและโรงเรียนเฉพาะทางอื่นๆ อาจารย์ที่เดินทางมาสอนหรือค้นวิจัย ณ สถาบันในระดับอุดมศึกษา  
  ผู้ได้รับทุนด้านการทำวิจัย ผู้เข้าฝึกอบรมวิชาชีพในสาขาวิชาทางการแพทย์และสาขาอื่นๆที่ใกล้เคียง และชาวต่างชาติที่เดินทางมาด้วยวัตถุประสงค์เพื่อสังเกตการณ์ ให้คำปรึกษา ทำวิจัย ฝึกอบรม แลกเปลี่ยน หรือแสดงความรู้หรือทักษะที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนบุคคล

   

 • J-2 นักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยน – ผู้ติดตาม(บุตรที่อายุต่ำกว่า 21 ปีหรือคู่สมรส)ของผู้ถือวีซ่าประเภท J-1

   

 • F-1 นักเรียน – นักเรียนสายวิชาการหรือผู้มาเรียนภาษา 
  วีซ่าประเภทนี้เป็นวีซ่าหลักที่ออกให้แก่นักเรียนส่วนใหญ่ ในกรณีที่ท่านต้องการเข้าเรียนในสหรัฐอเมริกาตามสถานศึกษาที่ผ่านการรับรองแล้วเช่น วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่ผ่านการรับรอง โรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา หรือโปรแกรมสอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการอนุมัติ ท่านต้องมีวีซ่าประเภท F-1 รวมไปถึงผู้ที่ต้องการเข้าเรียนในหลักสูตรอื่นๆที่มากกว่า 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ก็ต้องใช้วีซ่าประเภท F-1 เช่นกัน

   

 • F-2 ผู้ติดตามนักเรียน – ผู้ติดตามของผู้ถือวีซ่าประเภท F-1

   

 • M-1 นักเรียน – นักเรียนสายวิชาชีพ 
  ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะเข้ารับการศึกษาในด้านวิชาชีพ หรือด้านอื่นๆที่นอกเหนือจากด้านวิชาการ หรือเข้าฝึกอบรมใดๆที่จัดโดยสถาบันในสหรัฐอเมริกา ท่านจะต้องมีวีซ่าประเภท M-1

   

 • M-2 ผู้ติดตามนักเรียน – ผู้ติดตามของผู้ถือวีซ่าประเภท M-1

   

 • E-1/E-2 ผู้ค้าตามสนธิสัญญา และนักลงทุนตามสนธิสัญญา 
  วีซ่าผู้ประกอบการค้า (E-1) และนักลงทุนตามสนธิสัญญา (E-2) เป็นวีซ่าสำหรับพลเมืองของประเทศซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกาได้ทำสนธิสัญญาทางการค้าและการเดินเรือด้วย ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศคู่สนธิสัญญาดังกล่าว  เพื่อที่จะมีคุณสมบัติเป็นผู้สมัครวีซ่าผู้ประกอบการค้า (E-1) และนักลงทุนตามสนธิสัญญา (E-2) ท่านต้องมาที่ประเทศสหรัฐฯ เพื่อประกอบธุรกิจซึ่งมีมูลค่ามากและประเภทของธุรกิจดังกล่าวอาจหมายรวมถึงการให้บริการหรืองานด้านเทคโนโลยีซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันและเป็นการค้าหลักๆระหว่างประเทศสหรัฐฯและประเทศคู่สนธิสัญญา และเพื่อพัฒนาและบริหารจัดการธุรกิจซึ่งผู้สมัครได้ลงทุนกับธุรกิจด้วยมูลค่ามาก
  คู่สมรสและบุตรอายุต่ำกว่า 21 ปีซึ่งยังไม่ได้แต่งงาน ของผู้ค้า นักลงทุนตามสนธิสัญญา หรือ พนักงานของบริษัท สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อร่วมเดินทางหรือติดตามผู้สมัครไปสหรัฐฯ ได้  และผู้สมัครไม่จำเป็นต้องมีสัญชาติเดียวกับผู้สมัครหลัก  
  วีซ่าประเภท E อนุญาตให้ ผู้ค้า/นักลงทุนตามสนธิสัญญาและครอบครัวอาศัยในประเทศสหรัฐฯตามระยะเวลาที่กำหนดโดยกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ สหรัฐฯ (DHS) วีซ่าประเภท E เป็นวีซ่าชั่วคราว ซึ่งอนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าพำนักในประเทศสหรัฐฯตามเงื่อนไขที่กำหนดตลอดอายุของวีซ่า ผู้ถือวีซ่าประเภท E ต้องมีความประสงค์ที่จะเดินทางออกจากประเทศสหรัฐฯเมื่อสถานะวีซ่าประเภท E นั้นสิ้นสุดลง ผู้ติดตามไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานที่สหรัฐฯ เว้นเสียแต่ว่าจะได้รับการอนุมัติจาก กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิในสหรัฐฯ 
 • H-1B ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง  
  ท่านจะต้องขอวีซ่าประเภท H-1B หากท่านเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อปฏิบัติงานซึ่งได้มีการจัดการทำเรื่องไว้เรียบร้อยแล้ว ผู้ที่มีคุณสมบัติในการได้รับวีซ่าประเภทนี้จะต้องได้รับวุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี (หรือปริญญาที่เทียบเท่า) ในสาขาวิชาที่ตรงกับตำแหน่งที่ถูกว่าจ้าง สำนักงาน USCIS จะเป็นผู้กำหนดว่างานประเภทนั้นเข้าข่ายเป็นอาชีพผู้ชำนาญการหรือไม่ ตลอดจนการเป็นผู้พิจารณาว่าท่านมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะทำงานดังกล่าวได้หรือไม่ โดยนายจ้างจะต้องยื่นคำร้องการจ้างงานต่อกระทรวงแรงงานเพื่อชี้แจงข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาจ้างงานของท่าน 
   
 • H-2A แรงงานชั่วคราว – เกษตรกรตามฤดูกาล 
  วีซ่าชนิด H-2A เป็นวีซ่าที่อนุญาตให้นายจ้างสามารถรับชาวต่างชาติเข้าทำงานด้านเกษตรกรรมในสหรัฐอเมริกาเป็นการชั่วคราวเนื่องจากไม่สามารถหาแรงงานสัญชาติอเมริกันสำหรับงานประเภทนั้นได้ ผู้สมัครจะมีสิทธิยื่นคำร้องขอวีซ่าชั่วคราวชนิด H-2A นี้ได้ต่อเมื่อท่านต้องการทำงานด้านเกษตรกรรมในสหรัฐอเมริกาเป็นการชั่วคราวหรือตามฤดูกาลเท่านั้น โดยนายจ้างในสหรัฐอเมริกา (หรือบริษัททางด้านเกษตรกรรมในสหรัฐอเมริกาที่มีชื่ออยู่ในนายจ้างร่วม) ต้องยื่นแบบฟอร์ม I-129 ซึ่งเป็นคำร้องสำหรับแรงงานชั่วคราวในนามของท่าน 
   
 • H-2B แรงงานชั่วคราว – ภาคอื่นๆนอกเหนือจากภาคเกษตรกรรม 
  ท่านต้องมีวีซ่าประเภทสำหรับการเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อทำงานเป็นการชั่วคราวหรือตามฤดูกาล ในตำแหน่งที่ขาดแรงงานสัญชาติอเมริกัน โดยนายจ้างของท่านต้องมีใบรับรองจากกระทรวงแรงงานที่ยืนยันว่าไม่สามารถหาแรงงานสัญชาติอเมริกันที่มีคุณสมบัติในตำแหน่งงานนั้นๆได้

   

 • H-3 ผู้เข้ารับการฝึกงาน ท่านต้องมีวีซ่าประเภท H-3 สำหรับการเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อฝึกงานในระยะเวลาไม่เกินสองปีกับผู้ว่าจ้างในทุกสาขาโดยไม่จำเป็นว่าการฝึกงานนั้นจะเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ท่านได้จบการศึกษามาโดยตรง ท่านสามารถรับค่าตอบแทนจากการฝึกงานหรือค่าตอบแทนที่ได้รับจากงานใดๆก็ตามที่ทำระหว่างการฝึกงานนั้นได้ แต่อย่างไรก็ดีการฝึกงานดังกล่าวนี้จะต้องไม่เป็นการปฏิบัติงานโดยผู้เชี่ยวชาญในการทำงานดังกล่าวอยู่แล้วและการฝึกงานนี้ต้องที่ไม่มีในประเทศของท่าน

   

 • O-1 ชาวต่างชาติที่มีความสามารถพิเศษในสาขาวิทยาศาสตร์ ศิลปะ การศึกษา ธุรกิจ และกีฬา 
  เป็นวีซ่าสำหรับบุคคลที่มีความสามารถเป็นพิเศษในด้านวิทยาศาสตร์ ศิลปะ การศึกษา ธุรกิจ และกีฬา หรือประสบความสำเร็จในด้านภาพยนตร์และการผลิตรายการโทรทัศน์ โดยวีซ่าประเภทนี้จะครอบคลุมถึงผู้ช่วยที่มีความจำเป็นต้องเดินทางติดตามมาด้วย

   

 • G1-G5 ลูกจ้างขององค์กรระดับนานาชาติบางองค์กรที่ได้ระบุไว้
  เพื่อที่จะได้รับวีซ่าประเภท G สำหรับพนักงาน/ เจ้าหน้าที่จากองค์กรระหว่างประเทศ  ผู้สมัครจะต้องเดินทางไปประเทศสหรัฐฯ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้กับองค์กร

  G1 –สมาชิกคณะผู้แทนทางการทูตจากรัฐบาลที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลประเทศสหรัฐฯ ที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ๆองค์กรระหว่างประเทศ G2 – ตัวแทนจากรัฐบาลที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลประเทศสหรัฐฯ ที่จะเดินทางไปประเทศสหรัฐฯเป็นการชั่วคราวเพื่อเข้าร่วมการประชุมกับองค์กรระหว่างประเทศ
  G3 – ตัวแทนจากรัฐบาลที่มิได้รับการยอมรับจากรัฐบาลประเทศสหรัฐฯหรือจากองค์กรระหว่างประเทศ
  G4 – บุคคลที่จะเดินทางไปประเทศสหรัฐฯ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวให้กับองค์กรระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงองค์การสหประชาชาติ 
 • K-1 คู่หมั้น
  เป็นวีซ่าสำหรับผู้ ที่มีความประสงค์ที่จะเดินทางเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อจดทะเบียนสมรส โดยวีซ่าประเภทนี้สามารถเปลี่ยนเป็น Green card ได้ภายหลัง และสามารถร้องขอเพื่อนำบุตร/ธิดาเพื่อเข้าประเทศได้อีกด้วย
 • IR1, CR1 ติดตามคู่สมรส
  CR1 คือ เป็นวีซ่าถาวร ที่ พลเมืองของสหรัฐอเมริกา ( US citizen ) ยื่นขอวีซ่าให้ คู่สมรส โดยมีระยะการแต่งงานมาน้อยกว่า 2 ปี ในวันที่ยื่นเอกสาร เมื่อมาถึงอเมริกาจะได้ green card 2 ปี ความหมายตรงคำ Conditional Resident คือ เป็นพลเมืองถาวรแบบมีเงื่อนไข กรีนการ์ดที่ได้มีอายุแค่ 2 ปี ภายใน90 วัน ก่อนกรีนการ์ด 2 ปี หมดอายุ เราต้องยื่นเอกสารขอถอดถอนเงื่อนไขนี้ เพื่อขอกรีนการ์ด 10 ปี
  IR1 คือ เป็นวีซ่าถาวร ที่ พลเมืองของสหรัฐอเมริกา (US citizen) ยื่นขอวีซ่าให้ คู่สมรส ต่างกับ CR1 ตรงที่ ถ้าแต่งงานมาเป็นระยะเวลา 2 ปี ขึ้นไป แล้วยื่นขอวีซ่าถาวรคู่สมรส
 • IR3, IH3 บุตรบุญธรรมติดตามคนถือสัญชาติสหรัฐอเมริกา
  IR3/CR3 คือวีซ่าเพื่อเดินทางไปอาศัยอยู่กับบิดา มารดาซึ่งได้รับสิทธิในการเลี้ยงดูเด็ก หรือได้รับอนุญาตจากบิดา มารดาเด็กให้รับเด็กมาอาศัยอยู่ในประเทศอเมริกา
  ผู้ อุปถัมภ์ชาวอเมริกันจะต้องพิสูจน์ว่าท่านสามารถเลี้ยงดูคู่หมั้นและเด็กได้ โดยตามกฎของสหรัฐอเมริกา คือต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 21,463 US $ ต่อปี ต่อสมาชิกในครอบครัว 3 คน
  IR2, CR2, IR5, F1, F3, F4 ติดตามครอบครัว
  เป็นวีซ่าที่ออกให้เพื่อให้เดินทางไปอยู่กับญาติหรือบุคคลในครอบครัวที่ถือสัญชาติอเมริกา
ป้ายกำกับ