มาตรการเดินทางเข้าเยอรมนี 2565

เดินทางเข้าเยอรมนี

มาตรการการล่าสุดในการ เดินทางเข้าเยอรมนี จากประเทศไทย

ตามระเบียบการเดินทางเข้าสหพันธ์ฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (The Ordinance on Coronavirus Entry Regulations) ซึ่งมีผลถึงวันที่ 28 เม.ย. 2565 ไม่มีประเทศใดถูกจัดเป็นประเทศกลุ่มเสี่ยงสูง (ประเทศไทยไม่ได้เป็นประเทศกลุ่มเสี่ยงสูงตั้งแต่วันที่ 5 ธ.ค. 2564)

 

ผู้ที่เดินทางจากประเทศไทย ที่มีอายุ ตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปต้องปฏิบัติ ดังนี้

1. แสดงหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งในการ เดินทางเข้าเยอรมนี

🔻 แสดงผลการตรวจเชื้อฯ เป็นลบแบบ PCR Test (ไม่เกิน 48 ชม. นับถึงกำหนดการเดินทางออกจากประเทศต้นทาง) หรือ Antigen Test (ไม่เกิน 48 ชม. นับถึงเวลาที่เดินทางมาถึงสหพันธ์ฯ) หรือ

 

🔻 หลักฐานการได้รับวัคชีนครบถ้วน ได้แก่

✔️ ได้รับวัคซีน 3 โดส โดยต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการรับรองให้ใช้ในอียู (ซึ่งปัจจุบัน ได้แก่ BioNTech/Pfizer, Moderna, AZ, J&J และ Novavax สามารถฉีดไขว้ได้) หรือ

✔️ ได้รับวัคซีน 2 โดส โดยต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการรับรองให้ใช้ในอียู (ซึ่งปัจจุบัน ได้แก่ BioNTech/Pfizer, Moderna, AZ, J&J และ Novavax สามารถฉีดไขว้ได้ ซึ่งใช้ได้จนถึงวันที่ 30 ก.ย. 2565 โดยหลังจากนี้ผู้ได้รับวัคซีน 2 โดส จะถือว่าเป็นผู้ได้รับวัคซีนครบถ้วนต่อเมื่อแสดงหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

▪️ ได้รับโดสที่สองมาแล้วไม่เกิน 270 วัน หรือ

▪️ มีผลการตรวจภูมิคุ้มกัน (Antibody test) ก่อนได้รับวัคซีนโดสแรก หรือ

▪️ มีผลการตรวจหาเชื้อฯ แบบ PCR เป็นบวกก่อนได้รับวัคซีนโดสที่สอง หรือ

▪️ ผลการตรวจหาเชื้อฯ แบบ PCR เป็นบวกภายหลังได้รับวัคซีนโดสที่สองมาแล้วไม่น้อยกว่า 28 วัน หรือ

 

🔻 ประวัติการป่วยจากการติดเชื้อฯ (ผลการตรวจพบเชื้อฯ แบบ PCR Test อายุอย่างน้อย 28 วัน แต่ไม่เกิน 90 วัน)

 

2. ต้องแสดงเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน (urgent need to travel) ในการเดินทางเข้าสหพันธ์ฯ เว้นแต่ผู้เดินทางเป็นพลเมือง หรือ เป็นผู้มีถิ่นพำนัก หรือ เป็นบุคคลในครอบครัวของพลเมือง หรือ ผู้มีถิ่นพำนักในประเทศสมาชิกอียู หรือ เชงเกน หรือ ผู้เดินทางได้รับวัคนครบถ้วนแล้วตามข้อ 1 (2) ข้างต้น ซึ่งรวมถึงผู้ที่เคยหายป่วย และได้รับวัคซีน 1 ใน 5 ชนิดดังกล่าวแล้ว 1 โดส สามารถเดินทางเข้าสหพันธ์ฯ ได้โดยไม่ต้องแสดงเหตผลความจำเป็นเร่งด่วน

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ : consular@thaiembassy.de หรือ โทร + 49 (0)30 794 810

ที่มา : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน

ขอวีซ่า วีซ่าอเมริกา วีซ่าอังกฤษ วีซ่าเชงเก้น
ป้ายกำกับ