ผู้มีถิ่นพำนักใน ‘ฮ่องกง’ ฉีดวัคซีนครบโดส เดินทางเข้าได้แล้ว ตั้งแต่ 8 กันยายน นี้

ผู้ที่สามารถเดินทางเข้าฮ่องกงได้ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 1. ผู้ที่มีถิ่นพำนักในฮ่องกง (Hong Kong residents) รวมถึงผู้ที่มีวีซ่าทำงานหรือวีซ่านักเรียน/นักศึกษา ที่ฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว 

 

 1. บุตรของผู้ที่มีถิ่นพำนักในฮ่องกง (Hong Kong residents) ที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี ซึ่งเดินทางพร้อมกับผู้ที่มีถิ่นพำนักในฮ่องกง (Hong Kong residents) ที่ฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว  

 

ทั้งนี้ ผู้เดินทางทุกคนจะต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ที่ได้รับการรับรองโดยรัฐบาลฮ่องกง ซึ่งเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 รัฐบาลฮ่องกงได้ประกาศรับรองเอกสารหลักฐานการฉีดวัคซีนของไทยแล้ว โดยหากผู้เดินทางได้รับการฉีดวัคซีนในประเทศไทย จะต้องแสดงเอกสารหลักฐานการฉีดวัคซีน ดังนี้

 1. vaccine passport เล่มเหลืองที่ออกโดยกรมควบคุมโรค
 2. QR Code โดยอาจเป็น QR Code ในกระดาษที่แนบมากับ vaccine passport เล่มเหลือง  หรือ QR Code ที่ปรากฏในเอกสารหลักฐานการฉีดวัคซีน (national certificate) หรือหลักฐานฯ ในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถเรียกดูได้จากแอพพลิเคชั่น “หมอพร้อม”  **โปรดพิมพ์เอกสารออกมาเพื่อความสะดวกในการแสดงต่อเจ้าหน้าที่ของทางการฮ่องกงซึ่งอาจจะสแกน QR Code เพื่อตรวจสอบข้อมูล**

 

ผู้โดยสารทุกคนที่เดินทางจากประเทศไทย (หรือมีประวัติเดินทางไปประเทศไทยในช่วง 21 วันก่อนเดินทางเข้าฮ่องกง) จะต้องเตรียมเอกสารก่อนเดินทางและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19 ของรัฐบาลฮ่องกง ดังนี้

ก่อนขึ้นเครื่อง

 • กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์ Health Declaration Form ของรัฐบาลฮ่องกงที่ https://www.chp.gov.hk/hdf/ เพื่อแสดง QR Code ต่อเจ้าหน้าที่ที่ท่าอากาศยานฮ่องกง โดย QR Code จะมีอายุ 48 ชั่วโมง
 • หลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ที่ได้รับการรับรองโดยรัฐบาลฮ่องกง
 • แสดงผลตรวจว่าปลอดเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งจะต้องเป็นการตรวจกรดนิวคลีอิกด้วยวิธีการ RT-PCR ที่ได้ทำการตรวจเป็นเวลาไม่เกิน 72 ชม. ก่อนกำหนดเวลาเครื่องออก
 • แสดงหลักฐานการสำรองห้องพักในโรงแรมกักตัวในฮ่องกง เป็นเวลา 21 คืน (นับวันที่เดินทางถึงฮ่องกงเป็นวันแรก)

 

ระหว่างการกักตัว

 • ตรวจเชื้อฯ ภาคบังคับ 6 ครั้ง

 

หลังการกักตัว

 • เฝ้าระวังตัวเองอีก 7 วัน
 • ตรวจเชื้อฯ ภาคบังคับ ในวันที่ 26 นับจากวันที่เดินทางถึงฮ่องกง ที่ศูนย์ตรวจหาเชื้อฯ ของรัฐบาลฮ่องกง (Community Testing Centre)

 

**หมายเหตุ**

ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับมาตรการคนเข้าเมืองของฮ่องกง สามารถดูได้ที่ https://www.coronavirus.gov.hk/eng/inbound-travel.html

 

Credit: เพจ Royal Thai Consulate-General, Hong Kong 

ป้ายกำกับ