ขั้นตอนการขอ Vaccine Passport สำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ

ประมวลข้อมูลและขั้นตอนการขอรับแบบหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน โรคโควิด-19 (COVID-19 Certificate of Vaccination)

ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1. เตรียมเอกสารหลักฐาน
✅ ใบรับรองการฉีดวัคซีนในประเทศ (National COVID-19 Vaccine Certificate)
✅ หนังสือเดินทางที่จะใช้เดินทาง
✅ หลักฐานการเดินทาง เช่น ตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

2. ส่งสำเนาหลักฐานตามข้อที่ 1
ไปทางอีเมล adpoemin@gmail.com หรือ porthealth_bkk@ddc.mail.go.th

3. รอรับอีเมลตอบกลับ
เพื่อนัดหมายรับแบบหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน โรคโควิด-19 (COVID-19 Certificate of Vaccination)

4. มารับด้วยตนเอง (โปรดนัดหมายเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าก่อนเดินทางมารับเอกสาร) แสดงบัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง พร้อมชำระค่าธรรมเนียม 50 บาท
ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ห้องใต้บันได ติดกับห้องขายตั๋วการบินไทย

ให้บริการในวันทำการราชการ
รอบเช้า 10.00 น. ถึง 11.00 น.
รอบเย็น 18.00 น. ถึง 19.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โทร. 02-1340140

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
กรมควบคุมโรค
1. เตรียมเอกสารหลักฐาน
✅ ใบรับรองการฉีดวัคซีนในประเทศ (National COVID-19 Vaccine Certificate) ที่เมื่อ Scan QR Code แล้วขึ้นข้อมูลการเข้ารับวัคซีน
✅ หนังสือเดินทางที่จะใช้เดินทาง
✅ บัตรประจำตัวประชาชน
✅ หลักฐานการเดินทาง เช่น ตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

2. นัดหมายล่วงหน้าผ่านทางออนไลน์
ให้บริการในวันทำการราชการตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 15.00 น. รับบริการจำนวน 20 คน/วัน
13.00 น. ถึง 14.00 น. : 10 คน
14.01 น. ถึง 15.00 น. : 10 คน

3. ยื่นเอกสารในข้อ 1 และรับแบบหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน โรคโควิด-19 (COVID-19 Certificate of Vaccination) พร้อมชำระค่าธรรมเนียม 50 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อศูนย์บริการโรคในเขตเมือง
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (Inbox)
โทร. 02-5211668

คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว
(Travel Medicine Clinic) สถาบันบำราศนราดูร
1. เตรียมเอกสารหลักฐาน
✅ ใบรับรองการฉีดวัคซีนในประเทศ (National COVID-19 Vaccine Certificate) ที่เมื่อ Scan QR Code แล้วขึ้นข้อมูลการเข้ารับวัคซีน
✅ หนังสือเดินทางที่จะใช้เดินทาง
✅ บัตรประจำตัวประชาชน

2. ติดต่อด้วยตนเองที่แผนกคัดแยก ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันบำราศนราดูร

3. รับแบบหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 (ภายในวันที่ยื่นเอกสาร) (COVID-19 Certificate of Vaccination) พร้อมชำระค่าธรรมเนียม 50 บาท

ให้บริการในวันทำการราชการ
รอบเช้า 08.30 น. ถึง 11.00 น.
รอบบ่าย 13.00 น. ถึง 15.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว
โทร. 02-5903430 หรืออีเมล tmcbamras@gmail.com

ขอบคุณที่มา : กรมควบคุมโรค

ป้ายกำกับ