การเดินทางเข้า EU โดยเที่ยวบินจากประเทศไทย

การเดินทางเข้าเขต EU(สหภาพยุโรป) จากประเทศไทย

ไทยยังอยู่ใน EU White List
– EU แนะนำให้ประเทศสมาชิก EU อนุญาตให้ผู้เดินทางจากไทยเข้าเขตได้โดยไม่จำกัดวัตถุประสงค์ และไม่ว่าจะฉีดวัคซีนมาแล้วหรือไม่

ในกรณีที่ไทยไม่อยู่ใน EU White List
– ประเทศสมาชิก EU อาจห้ามผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนที่รับรองโดย EU หรือ WHO จากไทยเดินทางเข้าโดยไม่มีวัตถุประสงค์ที่จำเป็น

หากสถานการณ์โควิด-19 ในไทยรุนแรงขึ้น EU อนุญาตให้ประเทศสมาชิก EU ออกมาตรการเพิ่มเติมได้ เช่น การให้เข้ากักตัวและตรวจหาเชื้อเป็นระยะ
แม้จะได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้วก็ตาม

สำหรับบุคคลที่ฉีดวัคซีนที่ European Medicines Agency หรือ WHO ยังไม่ได้รับรองที่จะเดินทางจากไทยเข้าเขต EU บุคคลดังกล่าวจะยังคงสามารถเดินทางไปได้ เนื่องจากไทยอยู่ใน EU White List (หากประเทศสมาชิก EU นั้นๆ เลือกที่จะปฏิบัติตามข้อแนะนำของ EU)

การอนุญาตให้เดินทางเข้า – ออกเป็นอำนาจของแต่ละประเทศสมาชิก EU จึงควรตรวจสอบมาตรการการเดินทางของแต่ละประเทศก่อนการเดินทางทุกครั้ง เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงและไม่เป็นไปตามข้อแนะนำของ EU

ข้อแนะนำของ EU (Coungil Recommendation)
ต่อประเทศสมาชิก EU เกี่ยวกับการเปิดให้บุคคลเดินทางเข้าเขต EU ในรูปแบบของการเดินทางที่ไม่มีความจำเป็น (Non-Essential Travel)

กลุ่มประเทศนอก EU ที่มีความปลอดภัย (EU White List)
▪️ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อไม่เกิน 75 คน ต่อประชากร 100,000 คน ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา
▪️เปิดให้เดินทางเข้าได้โดยไม่จำกัดวัตถุประสงค์

บุคคลที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ที่องค์การยาของ EU
(European Medicines Agency) รับรอง และครบโดสที่กำหนดแล้วเดินทางเข้าเขต EU ได้โดยไม่จำกัดวัตถุประสงค์

ให้มีกลไกระงับการเดินทางเข้าทุกกรณีเป็นการเร่งด่วนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินทางระบาดวิทยา
ประเทศสมาชิก EU สามารถออกมาตรการเพิ่มความปลอดภัยเพิ่มเติมได้ภายหลังการเดินทางถึง

ข้อแนะนำของ EU ต่อประเทศสมาชิก EU ในการอนุญาตให้บุคคลที่ได้รับวัคซีนฯ แล้วเข้าเขต EU

ประเทศสมาชิก EU ควรยกเลิกมาตรการจำกัดการเดินทางเข้าจากประเทศนอก EU สำหรับบุคคลที่ได้รับวัคซีนฯ ชนิดที่ EU รับรองครบโดสตามคำแนะนำแล้ว
อย่างน้อย 14 วัน ก่อนเดินทางเข้า
– Pfizer/BioNTech
– Moderna
– J&J
– AstraZeneca

และที่รับรองโดย WHO ซึ่งมีเพิ่มอีก 2 ชนิด
– Covishield
– Sinopharm

European Medicines Agency
อยู่ระหว่างพิจารณารับรองวัคซีนโควิด-19
– Sinovac
– Sputnik V

ในช่วงที่ EU ยังไม่มีการออกเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนให้บุคคลประเทศที่สาม ประเทศสมาชิก EU สามารถยอมรับเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนของประเทศที่สามซึ่งมีข้อมูลพื้นฐาน อาทิ ข้อมูลส่วนบุคคล ชนิดและวันที่ฉีดวัคซีนฯ โดยเป็นไปตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และต้องตรวจสอบได้

ขอบคุณที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand

ป้ายกำกับ