การขอยื่นวีซ่าดูไบ สำหรับคนไทย บริการ รับทำวีซ่าดูไบ

วิธีการขอยื่นวีซ่า ดูไบ

การขอยื่นวีซ่าดูไบ สำหรับคนไทย บริการ รับทำวีซ่าดูไบ บริการ ยื่นด่วน วีซ่าดูไบ ยื่นวีซ่าแบบเร่งด่วน Visatogo

หากคุณต้องการขอวีซ่าก่อนเดินทางเข้าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และการขอวีซ่าจะต้องมีคนเชิญ(Sponsor) โดยมีหนังสือเชิญที่ชัดเจน ที่พัก ระยะเวลาพำนัก รวมถึงสายบินที่ใช้เดินทาง เราบริการยื่นวีซ่าดูไบดังนี้

1. วีซ่าติดต่อธุรกิจ – พำนักใน UAE ได้ 14 วัน และไม่สามารถขยายระยะเวลาพำนักได้ สามารถขอได้โดยมีโรงแรม บริษัทท่องเที่ยว หรือหน่วยงานใน UAE เป็นผู้เชิญ

2. วีซ่าเยี่ยมเยือน –  พำนักได้ 60 วัน และขยายระยะเวลาได้ แต่รวมเวลาพำนักใน UAE แล้วจะต้องไม่เกิน 90 วัน สามารถขอได้โดยมีโรงแรม บริษัทท่องเที่ยว หน่วยงานหรือบุคคลใน UAE ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบของ UAE เป็นผู้เชิญ

3. วีซ่าท่องเที่ยว –  พำนักได้ 30 วัน และไม่สามารถขยายระยะเวลาได้ สามารถขอได้โดยมีสายการบิน โรงแรมหรือบริษัทท่องเที่ยวเป็นผู้เชิญ

4. วีซ่าผ่านราชอาณาจักร –  สำหรับผู้เดินทางผ่านที่จะต้องอยู่ใน UAE อย่างน้อย 8 ชม. โดยผู้มีวีซ่าประเภทนี้จะได้รับอนุญาตให้อยู่ใน UAE 96 ชม. มีสายการบินเป็นผู้เชิญในการดำเนินการขอวีซ่า โดยผู้ที่เดินทางต้องติดต่อกับสายการบินก่อนล่วงหน้า

5. Multiple Entry Visa –  สำหรับผู้ที่ติดต่อธุรกิจกับบริษัทที่มีชื่อเสียงใน UAE และจะต้องเดินทางเข้า UAE บ่อยครั้ง วีซ่ามีอายุ 6 เดือน สามารถพำนักได้ครั้งละ 30 วัน ไม่สามารถขยายระยะเวลาพำนักได้ ทั้งนี้จะต้องเดินทางเข้าประเทศโดย Visit Visa ก่อน เพื่อดำเนินการขอวีซ่าประเภทนี้

โดยยื่นขอวีซ่าผ่าน 3 แนวทางดังนี้

1.บริการยื่นคำร้องขอวีซ่าผ่านสายการบิน
– สายการบินเอมิเรตส์ (Emirates)
– สายการบินเอทิฮัดแอร์เวย์ (Etihad Airways)
– สายการบินฟลายดูไบ (FlyDubai)

2.บริการยื่นคำร้องขอวีซ่าผ่านโรงแรมที่พัก
การจองโรงแรมที่พักในดูไบ ก็จะได้รับสิทธิ์พิเศษในการยื่นคำร้องขอวีซ่าผ่านทางโรงแรมด้วย

3.บริการยื่นคำร้องขอวีซ่าผ่านตัวแทน

เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าดูไบ
1.แบบฟอร์มยื่นคำร้องขอวีซ่า

2. หนังสือเดินทาง – มีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง

3. รูปถ่ายหน้าตรง

4.ใบยืนยันการจองตั๋วเครื่องบิน

5.ใบยืนยันการจองโรงแรมที่พัก

6.ค่าธรรมเนียม

เอกสารเพิ่มเติม**ทั้งนี้บางผู้ให้บริการอาจมีการเรียกขอหนังสือรับรองการทำงานหรือประวัติทางการเงินเพิ่มเติม**

หากต้องการยื่นขอวีซ่าแบบเร่งด่วน!!!

เรามีบริการยื่นคำร้องขอวีซ่าผ่านตัวแทน ท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าของเรา Visatogo หากต้องการเดินทางเร่งด่วน